Language: English en

Terms of Use

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “voorwaarden”) van 2 XR Interactive Media B.V. (Newsgrabber.com). Wij raden je aan de voorwaarden goed door te nemen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen NewsGrabber.com en haar klanten. NewsGrabber kan haar diensten alleen aanbieden aan klanten die deze voorwaarden accepteren. Tijdens het aanmelden als abonnee en tijdens het bestelproces wordt uitdrukkelijk gevraagd om akkoord te gaan en het plaatsen van een vinkje geeft aan dat klant hier mee akkoord gaat. Onlosmakelijk verbonden aan deze Algemene Voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van NewsGrabber.

2XR Interactive Media BV
Zekeringstraat 17
1014 BM Amsterdam
Nederland
KvK Amsterdam
52134830
BTW NL.8503.13.594.B01
Telefoonnummer : +31 85 1124304 (werkdagen tussen 09.00 en 20.00 uur)
Email: support@newsgrabber.com

Definities

 1. NewsGrabber: NewsGrabber Usenet Provider is een handelsnaam van 2XR Interactive Media BV, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam aan de Zekeringstraat 17, 1040 BM. 2XR Interactive Media BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52134830. 2XR Interactive Media BV wordt ook aangeduid als “wij” en “ons”.
 2. Klant(en): de natuurlijke persoon/natuurlijke personen of rechtspersoon/rechtspersonen die gebruik maakt/maken van de Diensten van NewsGrabber en die met NewsGrabber een Overeenkomst is/zijn aangegaan.
 3. Partijen: Hiermee worden bedoeld NewsGrabber en de Klant gezamenlijk.
 4. Diensten: de dienst(en) die NewsGrabber aanbiedt om via het netwerk van NewsGrabber toegang te verkrijgen tot Usenet of gebruik te maken van de door NewsGrabber aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie of enige andere faciliteit ten behoeve van de Klant op een wijze die door NewsGrabber wordt aangeboden en tussen de klant en NewsGrabber is overeengekomen.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de Diensten die tot stand komt tussen NewsGrabber en de Klant.
 6. Usenet: het wereldwijde netwerk van nieuwsgroepen, waarin gebruikers van Usenet informatie, waaronder bestanden, met andere Usenet gebruikers kunnen uitwisselen.
 7. Aanvaardingsdatum: dit is de datum waarop de Klant zich via de Website van NewsGrabber online registreert, en door bestelling en betaling een Overeenkomst met NewsGrabber aangaat en daarbij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 8. Website: de website van NewsGrabber: www.newsgrabber.com
 9. Abonnee, op een wijze zoals door NewsGrabber aangeboden en door de Abonnee en NewsGrabber overeengekomen.Abonnee: onder 'Abonnee' wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij NewsGrabber een Abonnement heeft afgesloten.
 10. Abonnement: met Abonnement wordt bedoeld de rechtsverhouding waarbinnen ‘NewsGrabber’ zich verbindt om periodiek aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ toegang te leveren tot de usenetserver, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die vooraf door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient te worden voldaan
 11. De Abonnementsperiodes die NewsGrabber aanbiedt zijn 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar voor alle Abonnementen. Een Abonnementsperiode wordt niet automatisch verlengd maar dient door de Abonnee zelf verlengd te worden. NewsGrabber stuurt 3 dagen en nogmaals 1 dag voor het aflopen van het Abonnement een herinneringsmail.
 12. Partijen: met 'Partijen' worden NewsGrabber en Abonnee gezamenlijk bedoeld.
 13. Overeenkomst: Overeenkomst op afstand. een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Algemeen

 1. Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen NewsGrabber en Abonnee zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website te lezen en als download beschikbaar en bij het aangeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden wordt Abonnee geacht deze te hebben gelezen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door NewsGrabber opgestelde Algemene Voorwaarden.
 4. Elk door NewsGrabber gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 5. NewsGrabber behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de Abonnee niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de Abonnee dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de Abonnee treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van NewsGrabber.
 6. Met het online aanmelden en accepteren van de Algemene Voorwaarden verklaart de Abonnee tenminste 18 jaar of ouder te zijn.
 7. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling of nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 8. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. NewsGrabber en de Abonnee zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

Abonnementen

 1. Een Abonnement wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van NewsGrabber (http://www.NewsGrabber.nl), dan wel op enig andere door NewsGrabber aangegeven wijze.
 2. Na ontvangst van de aanvraag en betaling van het Abonnement zal NewsGrabber zorg dragen voor de toelating van de Abonnee tot de Dienst. Details van de Dienst zijn te vinden op de website van NewsGrabber, te weten http://www.NewsGrabber.nl. Het Abonnement gaat in op de aanvaardingsdatum en de Abonnee zal door NewsGrabber in de gelegenheid gesteld worden van de Dienst gebruik te maken.
 3. De Overeenkomst tussen NewsGrabber en de Abonnee wordt aangegaan voor een  vooraf vastgestelde periode, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Indien de Abonnee een ander soort Abonnement wil, kan hij hiertoe schriftelijk (met inbegrip van email) een verzoek indienen bij NewsGrabber. Bij honorering van dit verzoek door NewsGrabber, gaat de wijziging in op een door NewsGrabber aangegeven tijdstip. Aan veranderingen en verhuizingen kunnen extra kosten verbonden zijn welke aan de Abonnee zullen worden medegedeeld.
 5. de Abonnee één of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financiële verplichtingen, tegenover NewsGrabber niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is NewsGrabber gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.
 6. mag uw account zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NewsGrabber niet aan iemand overdragen of met iemand delen of uw accountgegevens aan derden bekend maken.
 7. NewsGrabber behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, Abonnementen te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

Tarieven

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen NewsGrabber en de Abonnee, de gebruikelijke door NewsGrabber te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door NewsGrabber op haar website worden gecommuniceerd.
 2. verzoek van de Abonnee zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.
 3. NewsGrabber is gerechtigd de prijzen van al haar producten en Diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de Abonnee hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

Betaling

 1. Afhankelijk van hetgeen Partijen overeengekomen zijn, dienen de Abonnementsgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele Abonnementsperiode, 1 maand dan wel een andere overeengekomen periode, vooruit betaald te worden. NewsGrabber incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode.
 2. In geval NewsGrabber geen betaling van de Abonnee heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de Abonnee in verzuim. De Abonnee komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.
 3. NewsGrabber accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van NewsGrabber worden aangeboden. Betalingen worden afgehandeld door payment providers MultiSafepay en Paypal. Tevens kan de klant in overleg met NewsGrabber zelfstandig een betaling doen door het overmaken van het verschuldigd bedrag op de bankrekening van NewsGrabber of via contante betaling. Tot de betaalmiddelen behoort eventueel ook de eenmalige en/of automatische incasso.
 4. Indien de Abonnee op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Abonnee.
 5. De door de Abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de Abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Voor betaling van de door NewsGrabber aangeboden Diensten maakt NewsGrabber onder andere gebruik van betaling per eenmalige machtiging. De eenmalige machtiging is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om eenmalig geld van zijn rekening te incasseren. De eenmalige machtiging kan zowel offline als online worden afgehandeld. Het afgeven van een eenmalige machtiging is voor de Gebruiker gratis. Alle kosten zijn voor rekening van NewsGrabber.
 7. MultiSafepay handelt, namens NewsGrabber, de eenmalige machtiging af. Dit betekent dat u NewsGrabber machtigt om, via MultiSafepay het geld van uw rekening af te schrijven. Dit kan via diverse betaalmethoden zoals omschreven op www.NewsGrabber.com Op uw rekeningafschrift wordt de naam van MultiSafepay en/of NewsGrabber vermeld.
 8. Als het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven volgens u niet klopt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de bank. De bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Dit heet storneren. Onrechtmatig storneren veroorzaakt kosten welke wij vermeerderd met het inschrijfbedrag op u zullen verhalen. Tevens behoud NewsGrabber zich het recht de geleverde Diensten waarvoor stornering plaatsvindt direct op te schorten. De administratie kosten á €15,00 euro worden in rekening gebracht, vermeerderd met het Abonnementsgeld, nadat er geen betaling is ontvangen door NewsGrabber van de Abonnee. De incasso/gerechtsdeurwaarder kosten komen geheel voor rekening van de Abonnee vermeerderd met de administratiekosten en het Abonnementsgeld.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens behoud NewsGrabber zich het recht de geleverde Diensten waarvoor stornering plaatsvindt direct op te schorten. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door NewsGrabber bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien NewsGrabber haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van NewsGrabber om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Deze kosten zijn in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Euro 125,00 per factuur.

Garanties & Verplichtingen

 1. De Abonnee garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan NewsGrabber is verstrekt volledig, juist en actueel is.
 2. De Abonnee is verplicht alle door NewsGrabber gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
 3. De Abonnee dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de Dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende Abonnee verwacht mag worden. Tevens zal de Abonnee bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van NewsGrabber geschaad worden.
 4. Het is de Abonnee op generlei wijze toegestaan de Dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Nettiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt).
 5. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NewsGrabber, is het de Abonnee niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst van NewsGrabber.
 6. Indien de Abonnee in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat NewsGrabber het vermoeden daaromtrent heeft, is NewsGrabber gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de Dienst. De Abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.
 7. Wij leveren uw account "als het is" en dit zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Wij garanderen geen continue, ononderbroken of veilige Dienstverlening en wij zijn niet verantwoordelijk indien u niet in staat bent om uw account te bereiken.
 8. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor specifieke, toevallige of indirecte schade, dan wel voor onderbroken communicatie, verloren data of verloren inkomsten, als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst.
 9. Wij kunnen geen terugbetalingen voor uw account geven. Zorg dat u precies weet waar u zich op Abonneert. Zelfs indien u geen toegang kunt krijgen tot onze Diensten omdat u niet in staat bent om het software newsreader programma op de juiste wijze te configureren kunnen wij u geen terugbetaling verlenen. Indien u besluit om uw account op te zeggen kunnen wij u de ongebruikte maanden niet terugbetalen.

Retentie, Volledigheid & gebruik

 1. NewsGrabber garandeert geen retentie- of compleetheidpercentages. De door NewsGrabber gecommuniceerde retentie- en compleetheid- percentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens.
 2. Als het postingvolume van usenet toe- of afneemt, kan NewsGrabber de retentie Overeenkomstig en zonder mededeling verhogen dan wel verlagen.
 3. accounts zijn uitsluitend en alleen voor persoonlijk gebruik. Niet persoonlijk gebruik en elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet persoonlijk gebruik is verboden. Enkele voorbeelden van verboden gebruik zijn:
  • Account sharing (Met meerdere personen gebruik maken van hetzelfde account).
  • Gelijktijdig gebruik vanaf meerdere IP-adressen.
  • Verbinding maken via een Proxy.
  • Applicaties zoals NetCache, Dnews of soortgelijke applicaties voor meervoudige toegang.
  • NewsGrabber wil dat al haar klanten zonder problemen gebruik kunnen maken van haar service. Om hier zorg voor te dragen behoudt NewsGrabber zich het recht voor om haar Usenet Abonnementen voor specifieke klanten te beperken wanneer er sprake is van onredelijk gebruik. Usenet Abonnementen van NewsGrabber zijn niet bedoeld als zijnde een permanente verbinding. NewsGrabber kan zonder voorafgaande kennisgeving de service voor klanten annuleren, tijdelijk stop zetten of het Abonnement niet verlengen wanneer een klant niet in staat is de service van NewsGrabber op een redelijke wijze te gebruiken. NewsGrabber kan naar eigen inzicht bepalen wat onredelijk gebruik is.

Copyright

 1. Het is te allen tijden aan de Abonnee om de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen van producten die via onze Dienst gebruikt of gedupliceerd worden. De mogelijkheid bestaat dat er copyright rust op data die beschikbaar is via het netwerk. NewsGrabber kan de informatie die door ons netwerk stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
 2. De Abonnee stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via het netwerk van NewsGrabber te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt geüpload waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat NewsGrabber de posting opschort en het Abonnement beëindigt.

Spam & Flooding

 1. NewsGrabber tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en wij nemen vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam op onze servers zo veel mogelijk te voorkomen. Wij voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van Abonnees die spam proberen te verspreiden via onze servers. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat NewsGrabber geen commerciële reclame voor producten of services toe. In ons beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat wij ongepast achten.
 2. Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door NewsGrabber beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij NewsGrabber in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.
 3. Als wordt vastgesteld dat flooding plaatsvindt is NewsGrabber gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de Dienst. De Abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Controversieel & Expliciet materiaal

 1. NewsGrabber is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de Abonnee via de Dienst van NewsGrabber. Internet en usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van de Dienst heeft de Abonnee toegang tot en zal de Abonnee, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de Abonnee. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. NewsGrabber doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.
 2. zal op geen enkele wijze tolereren dat Abonnees zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. NewsGrabber zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de Abonnee de toegang tot haar netwerk blokkeren.

Beveiliging & Persoonsgegevens

 1. het sluiten van de Overeenkomst met de Abonnee, heeft NewsGrabber de inspanningsverbintenis op zich genomen om de Dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is NewsGrabber niet aansprakelijk voor enige schade, welke de Abonnee of een derde als gevolg hiervan lijdt of heeft geleden.
 2. Indien de Abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke Abonnement tot het netwerk van NewsGrabber, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan NewsGrabber te melden. Niet NewsGrabber maar de Abonnee is te allen tijden aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst.
 3. De gegevens van de Abonnee worden opgenomen in de administratie van NewsGrabber, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden. Zonder toestemming van de Abonnee of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Noodgevallen

 1. In noodgevallen waarin NewsGrabber het redelijk acht, is NewsGrabber gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de Abonnee, veranderingen met betrekking tot de door NewsGrabber te verlenen Dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die NewsGrabber op dat moment nodig acht om de continuïteit van de Dienst te kunnen waarborgen. De Abonnee zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
 2. NewsGrabber is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Abonnee, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoelt in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de Abonnee niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Overmacht

 1. NewsGrabber is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Abonnee, indien NewsGrabber daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt ("overmacht").
 2. NewsGrabber is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen ten opzichte van de Abonnee het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke NewsGrabber niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van NewsGrabber of enige derden die Diensten aan NewsGrabber leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. In geval van overmacht zijn zowel NewsGrabber als de Abonnee gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. Deze opschorting geldt echter niet voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan.
 4. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat de overmachttoestand langer dan twee maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Aansprakelijkheid

 1. NewsGrabber is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Abonnee als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van NewsGrabber ten opzichte van de Abonnee, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van NewsGrabber. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat NewsGrabber voor de geleverde Diensten heeft ontvangen, met een maximum van EUR 100,-
 2. NewsGrabber is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financiële verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen, noch is NewsGrabber gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden ten opzichte van de Abonnee.
 3. NewsGrabber is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Abonnee die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst van NewsGrabber.
 4. De Abonnee vrijwaart NewsGrabber voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Abonnee en/of onvoldoende naleving door de Abonnee van enige verplichting ten opzichte van NewsGrabber, al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.
 5. De Abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van NewsGrabber ten opzichte van derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de Abonnee.

Vertrouwelijkheid

 1. NewsGrabber en de Abonnee zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de Abonnee zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie en alleen de Abonnee is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van gebruik ervan door een derde.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de Abonnee, de bepalingen vervat in deze Algemene Voorwaarden en enige andere informatie betreffende NewsGrabber die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de Abonnee door NewsGrabber als vertrouwelijk is aangemerkt.
 3. Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.
 4. Abonnee erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van het Abonnement aan NewsGrabber door NewsGrabber gebruikt en verstrekt mogen worden aan bedrijven die op verzoek van NewsGrabber werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan NewsGrabber en/of het faciliteren van het account van de Abonnee.

Slotbepalingen

 1. Voor alle rechtsvorderingen van de Abonnee tegen NewsGrabber geldt een vervaltermijn van een (1) jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens NewsGrabber binden NewsGrabber slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.
 3. Abonnee is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NewsGrabber, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst met NewsGrabber over te dragen.