Language: English en

Beleid voor acceptabel gebruik (AUP) / Acceptable Use Policy

Het beleid voor acceptabel gebruik vermeldt de door NewsGrabber gehanteerde gedragsregels voor het gebruik van haar diensten, wat wordt beschouwd als misbruik en de procedures die NewsGrabber overeenkomstig haar Algemene Voorwaarden hanteert in het optreden tegen activiteiten die ingaan tegen het hieronder vermelde beleid voor acceptabel gebruik.

De abonnee verklaart zich akkoord met het beleid door zich op de website van NewsGrabber voor de dienst van NewsGrabber online aan te melden. De klant dient wijzigingen bij te houden omdat dit beleid voor acceptabel gebruik aan veranderingen onderhevig zal zijn. NewsGrabber publiceert altijd de meest actuele versie op haar website.

NewsGrabber streeft ernaar om als een verantwoordelijke usenet service provider zorg te dragen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van haar netwerk en de door haar aangeboden dienst, te zorgen voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar dienst en netwerk en naar een verantwoord gebruik van het netwerk van NewsGrabber.

Activiteiten die onverenigbaar zijn met het beleid voor acceptabel gebruik of de Algemene Voorwaarden van NewsGrabber of die de beschikbaarheid van het netwerk of de bruikbaarheid van het netwerk of de dienst verminderen worden schadelijk geacht. NewsGrabber wil dat alle klanten de dienst op een bevredigende wijze kunnen gebruiken.

NewsGrabber behoudt zich het recht voor om onredelijk gebruik van de dienst te beperken. Als een klant niet in staat lijkt om de dienst op redelijke wijze te gebruiken, kan NewsGrabber zonder voorafgaande kennisgeving de dienst voor deze klant tijdelijk intrekken, annuleren of het abonnement niet verlengen. NewsGrabber kan naar eigen goeddunken bepalen wat onredelijk gebruik is maar hier horen in ieder geval bij:

 • Gelijktijdig aanmelden op een abonnement vanaf meerdere IP-adressen.
 • Verbinding maken via een proxy van enigerlei soort.
 • DNEWS, Netcache of een ander cachingsysteem voor meervoudige toegang gebruiken.

Netiquette 
Elke nieuwsgroep kan worden beschouwd als een afzonderlijke “community” waarin de regelmatige bezoekers van de nieuwsgroep normen hebben voor gepast en ongepast gedrag. In veel groepen is een handvest en een rubriek met veelgestelde vragen opgesteld waarin de heersende opvattingen van de gebruikers van de nieuwsgroep tot uiting komen. U dient altijd de berichten in een nieuwsgroep te lezen om te bepalen wat als gepast wordt beschouwd voordat u een bericht in de nieuwsgroep post.

Bij NewsGrabber willen we dat elke klant de best mogelijk ervaring heeft met nieuwsgroepen. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van anderen. De nieuwsgroepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. Wanneer u communiceert met mensen in nieuwsgroepen, moet u niet vergeten dat veel mensen uw berichten kunnen lezen. Houd rekening met de meningen en gevoelens van andere nieuwsgroepgebruikers en behandel deze met evenveel aandacht en respect als u zelf zou willen ontvangen.

Misbruik
Het netwerk van NewsGrabber en de door haar aangeboden dienst mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de wet en de Algemene Voorwaarden van NewsGrabber en die niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

NewsGrabber kan geen controle uitoefenen welke en wat de inhoud is van de informatie die via het netwerk van NewsGrabber vloeit en daarmee wordt verspreid, openbaar gemaakt en op enige andere manier aan derden ter beschikking wordt gesteld. De klant is dan ook als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij door gebruikmaking van de door NewsGrabber aangeboden dienst verspreidt, openbaar maakt, of op enige andere manier ter beschikking stelt aan derden. De klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst via zijn aansluiting, ongeacht of hij deze zelf gebruikt of door een ander laat gebruiken.

Voorbeelden van activiteiten die inbreuk maken op de beveiliging van een computersysteem of het netwerk van NewsGrabber en op het beleid voor acceptabel gebruik zijn onder andere:

 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter toegang te krijgen, of proberen te krijgen, tot gegevens, computersystemen, netwerken of software van een ander.
 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter gebruiken, of proberen te gebruiken, van gegevens, computersystemen, netwerken of software van een ander.
 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter onderzoeken of testen, of proberen te onderzoeken of testen, van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging.
 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter onderzoeken of testen, of proberen te onderzoeken of testen, van maatregelen die een ander heeft genomen ter vaststelling van de authenticiteit van de informatie die van hem afkomt.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter onbevoegd controleren, of proberen te controleren, van gegevens of verkeer op enig netwerk of computersysteem.
 • Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende ter beschikking stellen van documenten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals het auteursrecht, of een link ter beschikking stellen naar zulke documenten.
 • Het hinderen van enige gebruiker bij zijn gebruik van het internet of internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een mailsysteem, het doen van gerichte pogingen om een systeem te overbelasten of het aanvallen van door iemand verzonden gegevens.
 • Het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk mail berichten (“junk mail” of “spamming”) of kettingbrieven en piramide spelen of het verspreiden van computervirussen en -wormen, of het gebruiken van de mail server van een ander om bulk mail door te geven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of bezitter van deze mail server.
 • Het oneigenlijk gebruik maken van nieuwsgroepen, zoals bijvoorbeeld door zich niet te houden aan de gedragsregels van een bepaalde nieuwsgroep, het verzenden van berichten naar een uitzonderlijke hoeveelheid nieuwsgroepen, het posten van kettingbrieven of het plaatsen van commercile advertenties.
 • Het wijzigen van informatie over de identiteit van de verzender van een bericht om zich als een ander voor te doen, of het wijzigen van door een ander verzonden gegevens.
 • Het wijzigen van headers of het vervalsen van kopregels met de bedoeling te verhullen van welke server het bericht afkomstig is, een bericht toe te kennen aan iemand anders, te suggereren dat een bericht is goedgekeurd door een moderator of een oorspronkelijk bericht het uiterlijk geven van een vervolgbericht.
 • Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet.
 • Het in iedere vorm aanzetten tot trolling. NewsGrabber verstaat onder trolling kwaadwillige pogingen om andere gebruikers van een nieuwsgroep aan te moedigen zich niet aan een vastgesteld onderwerp van een groep te houden door ze boos te maken.
 • De abonnee dient verder redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een computervirus of -worm op het netwerk van NewsGrabber of het Internet wordt verspreid, gemaakt of gentroduceerd. Daarnaast dient de abonnee in de instellingen van zijn computer uitdrukkelijk aan te geven dat hij aan derden geen toegang verschaft tot zijn computersysteem, software of gegevens.

Misbruik dient gemeld te worden via abuse AT2xr DOT ae

Abonnees dienen te beseffen dat NewsGrabber alleen kan optreden tegen spam of ander misbruik als de berichten zijn gepost via de servers van NewsGrabber.

NewsGrabber behoudt zich het recht voor om dit beleid op enig tijdstip aan te passen. De aangepaste voorwaarden voor acceptabel gebruik treden in werking op het moment van plaatsing op de website van NewsGrabber.